یک سنجاقکyaspic.ir hasharat 4 حشرات در شبنم صبحگاهی


گاه یک سنجاقک به تو دل می بندد

و تو هر روز سحر می نشینی لب حوض

تا بیاید از راه

از خم پیچک نیلوفرها

روی موهای سرت بنشیند

یا که از قطره آب کف دستت بخورد

گاه یک سنجاقک ، همه معنی یک زندگی است ...

[ چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 8:41 AM ] [ امیر ]
[ ]